Bush Dynasty Vase / red & gold

Bush Dynasty Vase / red & gold
Bush Dynasty Vase / red & gold (ceramic, 8" H × 10" W × 4" D, 2007)

From the Bush Dynasty & Co. series.