Ruptured
Ruptured (Ceramic, 13" H × 7" W × 4" D, 2006) Ceramic, 13" H × 7" W × 4" D, 2006

From the Bush Dynasty Vase series.